Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 13:36

Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων , οικονομικού έτους 2017

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

            ΑΛΜΥΡΟΥ

                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

                       ΑΠΟ ΤΟ 1/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                   ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΘΕΜΑ: 2Ο << Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων , οικονομικού έτους 2017>> .

     Στον Αλμυρό και στο Γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού , σήμερα την 8η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2017 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συλλόγου , σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του Καταστατικού του Συλλόγου , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

     Από το σύνολο των επτά ( 7 ) μελών , παραβρέθηκαν οι κατωτέρω :

                                                  Π α ρ ό ν τ ε ς:

1.-Βελάνης Δημήτριος                       Πρόεδρος

2.-Πολύζος Ηλίας                            Γεν. Γραμματέας

3.-Ντόκος Γεώργιος                        Αντιπρόεδρος

4.-Λαγός Δημήτριος                        Μέλος

5.-Σιούτης Νικόλαος                        Κοσμήτωρ

6.-Καρακώστας Δημήτριος            Μέλος

7.-Τιμπλαλέξης Δημήτριος             Ταμίας

                                              

                                                   Απόντες:  

                                                    Κανένας

                                                                                                        

     Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού.                

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Πολύζος Ηλίας

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος αναφερόμενος επί του θέματος της συνεδρίασης , εξέθεσε τα κατωτέρω :

Όπως γνωρίζετε και σύμφωνα με τις διατάξεις τις εδαφίου (γ) της παραγράφου (2) του άρθρου 11 του Καταστατικού του Συλλόγου , θα πρέπει να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμού του Συλλόγου για την οικονομικό έτος 2017.

Σήμερα λοιπόν θέτω υπόψη σας το συγκεντρωτικό πίνακα του αναφερόμενου προϋπολογισμού 2017 , ο οποίος συντάχθηκε από κοινού , από μένα και τον Ταμία του Συλλόγου κ. Τιμπλαλέξη Δημήτριο και στον οποίο φαίνονται αναλυτικά όλα τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου , για το επόμενο οικονομικό έτος .

     Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 11 του Καταστατικού του Συλλόγου , αναλύοντας όλες τις παραμέτρους και μεριμνώντας για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών και των στόχων του συλλόγου

 

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

  

     Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ οικονομικής διαχείρισης έτους 2017, όπως αυτός εμφανίζεται με τα παρακάτω στοιχεία :

                                                                  Ε Σ Ο Δ Α

 

Χρηματικό Υπόλοιπο την 31/12/2016                                                      26.520,45 €

1.- Συνδρομές μελών                                                                                  12.000,00 €

2.- Έκτακτη εισφορά                                                                                   6.000,00 €

3.- Εγγραφές νέων μελών                                                                              200,00 €

4.- Βιβλιάρια θήρας                                                                                    100,00 €

5.- Τόκοι καταθέσεων                                                                                     100,00 €

6.- Μισθώματα                                                                                           6.500,000 €

7.- Έκτακτα έσοδα                                                                                    10.000,00 €

8.- Τραπεζικά τέλη – χαρτόσημο κ.τ.λ.                                                      4.000,00 €

9. – Εκδηλώσεις Συλλόγου                                                                      14.579,55 €

  

                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                   80.000,00

                                                                  Ε Ξ Ο Δ Α

                                         Α. ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ

1.- Ενοίκιο Γραφείου                                                                                  3.000,00 €

2.-Δ.Ε.Η.-Ο.Τ.Ε.-Ύδρευση λοιπά κοινόχρηστα                                         2.000,00 €

3.-Μισθός έκτακτου προσωπικού (περίοδο αδειών)                                   4.000,00 €

  

Α ΄ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                           9.000,00

                                     Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

1. - Γενικές Δαπάνες λειτ. γραφείου                                                         4.000,00 €

2. - Έπιπλα - Σκεύη                                                                                     1.000,00 €

3. - Έκτακτα έξοδα - Εορτές - Δημόσιες Σχέσεις                                       8.000,00 €

4. -Τραπεζικά τέλη – χαρτόσημα Εφορία.. κ.τ.λ.                                      5.000,00 €

     

                                 Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                        18.000,00

                             Γ.   ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

1.- Θηράματα                                                                                            1.000,00 €

2.- Τροφές- Φάρμακα θηραμάτων                                                               2.000,00 €

3.- Συντήρηση αυτοκινήτου – Καύσιμα                .                                    5.000,00 €

4.- Έκτακτα Έξοδα                                                                                    3.000,00 €

5.- Αντιμισθία θηροφύλακα                                                                        -----------

6.- Βελτίωση Βιοτόπων                                                                 

α)Κατασκευή ποτίστρων - υδρομαστεύσεις – αναπλάσεις χώρων κλπ  8.000,00 €

β)Αγορά ακινήτου                                                                                  33.000,00 €

γ)Προμήθεια ατομικής προστασίας σε κυνηγούς μέλη - έντυπα               1.000,00 €

    

            ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                             53 .000,00

                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Α+Β+Γ                  80.000,00

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

1.- Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν                                                        80.000,00

2.- Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν                                                         80.000,00

   Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Συλλόγου για την υποβολή της παρούσας , μαζί με τους σχετικούς πίνακες , στο Δασαρχείο Αλμυρού , μέσω της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και Βορείων Σποράδων , για τον έλεγχο και την επικύρωση του εν λόγω προϋπολογισμού και στη συνέχεια στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου , για την τελική έγκρισή του .

   Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης .

                                                                                  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 2/2017

   Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό , υπογράφεται ως κατωτέρω :

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ

                                     (Ακολουθούν υπογραφές)

 

                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                     Αλμυρός 08 Φεβρουαρίου 2017

                                       Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

 

                                         Δημήτριος Βελάνης

 

 

Διαβάστηκε 718 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 13:40